ÁSZF

Általános  Szerződési  Feltételek

Kenguru Boy Futarcom Kft., mint vállalkozás

1. A szerződő felek

1.1. A szolgáltató

Kenguru Boy Futarcom Kft. 

Székhelye: Budapest 1204 Nagysándor József út 67/a

Postacím: Budapest 1204 Nagysándor József út 67/a 

KENGURU BOY FUTARCOM :

Telefon: 1 340-5060

Telefon: 1 266 18 70

E-mail: fuvar.futarcom@gmail.com

Rendelésfelvétel: fuvar.futarcom@gmail.com

Nyitva tartás: a hét 7 napján 24 órában

Alaptevékenysége: Egyéb szállítmányozás 

A szállítást a Kenguru Boy Futarcom Kft. vállalja, hogy a garantált idejű könyvelt felvételét végző alkalmazottja a küldeményt a címzettnek történő személyes kézbesítésig személyes felügyelete alatt tartja oly módon, hogy a feladó ez alatt bármely időpontban rendelkezhessen a küldemény címzettjének vagy címzésének a megváltoztatásáról, és sikertelen személyes kézbesítés esetén megtehesse a szükséges intézkedéseket.

Expressz szállítás: Olyan belföldi vagy nemzetközi szállítási szolgáltatás, amelyben a Szolgáltató a könyvelt küldeményt belföldön garantált idő alatt, a feladást követő munkanapon déli 14 óráig – a Szolgáltató által meghatározott településeken –, nemzetközi viszonylatban a nemzetközi szerződések alapján kötött megállapodásokban meghatározottak szerint kézbesíti, biztosítva egyben a küldemény egyedi azonosítását s ennek alapján a technológiai folyamatban a nyomonkövethetőséget biztosítja. A településekről az ügyfélszolgálaton kérhető felvilágosítás.

A szállítmányozást közvetítő tevékenység: Olyan tevékenység, melynek keretében, közvetítői díj ellenében a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló
a) feladó küldeményeit szállítási szolgáltató részére további szállítási szolgáltatási szerződés létrehozatala céljából a Szolgáltató telephelyén a szállító szolgáltatónak átadja 
b) címzett részére érkezett raklap, csomag, küldeményeket a címzettől kapott meghatalmazás alapján a szállító szolgáltatótól átveszi és a címzett részére kiszállítással kézbesíti.

A szolgáltatások ellátásához a Kenguru Boy Futarcom Kft. közreműködőt is igénybe vehet.

1.2. Az ügyfél

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételeknek megfelel, illetve indokolt esetben egyedi szerződésekben rögzített feltételekkel igénybe veszi a szolgáltatást.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. szolgáltatásai igénybevétele esetén feladó ügyfélnek, (továbbiakban: feladó), a küldeményen feladóként feltüntetett magánszemélyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot vagy egyéb szervezetet kell tekinteni.

Címzett: a raklapos , csomag küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán címzettként megjelölt ügyfél.

A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül Kenguru Boy Futarcom Kft. ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely tudakozódási eljárást indít, illetőleg a Kenguru Boy Futarcom Kft.-vel  szemben igényt érvényesít.

2. A szerződés tárgya

A Kenguru Boy Futarcom Kft.  szolgáltatói szerződése alapján vállalja, hogy az Általános Szerződési Feltételekben és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a tartalomra vonatkozó előírásokat.

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő- a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen, cmr-en) megcímzett küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény és áruküldemény, paletta, amelyet a Kenguru Boy Futarcom Kft.  fuvarlevél kíséretében közúti járművön szállít.

3. Szerződés létrejötte, módosítása, megszűnése

3.1. A szerződés létrejötte

A szolgáltatási szerződés a küldeménynek a szolgáltató által történő felvételével, vagy a szolgáltatás elvállalásával jön létre. A küldemény felvétele a küldemények átvételével, továbbá az átvételnek a megfelelően kitöltött nyomtatványokon a feladó általi írásbeli elismeréssel történik.

A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a szolgáltató dátumozása, a felvételi idő pontos meghatározása és az árufelvevő megbízott aláírása igazolja.

Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél – aláírásával jön létre.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a  szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha elvállalta és tudja teljesíteni, illetve ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet.

A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a küldemény felvételekor esedékes. Szerződés szerint a fizetési idő hosszabbodhat, de ennek feltétele a szerződés írásbeli alakisága.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:  

– A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt.

– A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – meghatározott díj ellenében külön – és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt vissszakérheti.

3.3. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Kenguru Boy Futarcom  Kft. a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, illetőleg teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, illetőleg a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a feladót terhelik.

A Kenguru Boy Futarcom  Kft. megtagadhatja a szerződés megkötését, ha

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, illetőleg

 1. a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre, illetve
 2. a szolgáltató teljesítő kapacitása nem engedi meg a teljesítést minőségi szolgáltatás romlása nélkül.

Ha a Kenguru Boy Futarcom Kft. alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Kenguru Boy Futarcom Kft. feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

4.2. Szerződés megszűnése

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Kenguru Boy Futarcom Kft. a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti;

– a küldemény kézbesíthetetlen;

– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll.

4.3. Kézbesíthetetlen küldemények:

Kézbesíthetetlennek minősül a küldemény, ha 

– azt a szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek kézbesíteni és feladónak visszakézbesíteni nem lehet, vagy

– a küldeményt terhelő díjat, a küldemény feladója – vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett – nem fizette meg.

A szállításból kizárt és a feltételesen szállítható küldeményeket, valamint a szállítás feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza.

Kézbesíthetetlen küldemény esetén a Kenguru Boy Futarcom  Kft. a könyvelt küldeményt kézbesíthetetlenségének megállapítását követő legfeljebb hatvanadik naptól számított egy hónapon belül a címzettet, ennek eredménytelensége esetén a feladót a küldemény átvételére felszólítja.

Ha a felszólításra sem a címzett, sem a feladó nem válaszol, illetve a küldeményt nem veszi át, az Kenguru Boy Futarcom Kft.. a küldeményt a feladástól számított hat hónap elteltéig őrzi, utána a csomagküldeményt felbontja, majd értékesíti, illetve – ha nem értékesíthető – megsemmisíti. Az egyéb küldeményeket megsemmisíti.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. az értékesítésből befolyt összeget – a felmerült költségek levonását követően, e költségek egyidejű feltüntetése mellett – bírósági letétbe helyezi.

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételeknek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. számú Melléklet tartalmazza. Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy, a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Kenguru Boy Futarcom Kft berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Kenguru Boy Futarcom Kft felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása:A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Nem kell csomagolni a zsákot, kosarat, továbbá azokat a tárgyakat, amelyeket a kereskedelmi szokás szerint nem csomagolnak.

Küldemények lezárása:A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

Küldemények címzése: A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Kenguru Boy Futarcom Kft nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás, útján vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (ország , város,kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni.
Ilyen esetben lehet függő, ragasztott vagy varrt címiratot is alkalmazni, amelyet úgy kell felerősíteni a küldeményre, hogy az a kezelés során ne válhasson le.

Külön szerződés esetén könnyített címzést lehet alkalmazni, amely csak a címzett nevét és a helyiséget tartalmazza.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény felső oldalán, a tetején.

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

– a címzett (címzettek) nevét, illetőleg elnevezését;

– a küldemény rendeltetési helyét – ország ,település nevét;

– a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Kenguru Boy Futarcom Kft a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

6.1. Díjak megállapítása

Az Általános Szerződési Feltételekben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél díjat tartozik fizetni.

A szolgáltatások díját a hatályos Díjszabás, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú Melléklete tartalmazza.

A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A szolgáltatások díját a szolgáltató határozza meg. A szabad árformába tartozó árak esetében az Kenguru Boy Futarcom Kft. a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról e-mailen, faxon, telefonon tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

6.2. Díjfizetési módok

A szolgáltatások díjának lerovása történhet a feladónál, vagy – külön megállapodás esetén – a címzettnél készpénzzel vagy átutalással. Bérmentesítő gép alkalmazására nincs lehetőség és mód.

Készpénzes fizetés:A Kenguru Boy Futarcom Kft. alapesetben a feladó írásbeli utasításának megfelelően készpénzes számlát állít ki a felvételt követően a feladónak, vagy a kézbesítéskor a címzettnek. 

Átutalásos fizetés:A Kenguru Boy Futarcom Kft. külön megállapodás esetében átutalásos számlát állít ki a feladó, vagy a címzett részére.

7. Szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

A Kenguru Boy Futarcom Kft. minden küldeményt az átvétel elismerését követően könyvelve, nyilvántartva, kézbesítéskor átvetetett és a feladónak az aláírt dokumentumot visszaküldve szállít (visszaszállítás csak különdíj ellenében) és kézbesít.

7.1. Igényelhető szolgáltatások ( a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben)

Kenguru Boy Futarcom Futárszolgálat

Raklap, csomag szállítás:, 

 1. Budapesten belüli szállítás
 2. Azonnali szállítás: felvétel és leadás általában 1,5 –2 órán belül
 1. Budapesten belüli szállítás
 2. Azonnali szállítás: felvétel és leadás általában 1,5 –2 órán belül
 1. Belföldi szállítás ( gyűjtő )
 2. Gyűjtő szállítás: felvétel Budapesten a megrendelés napján, vidéken a megrendelést követő munkanapon, munkaidőben (8 – 17 óra), leadás a felvételt követő munkanapon, munkaidőben (8 – 12 óra) – Szolgáltató által meghatározott településeken

Szállítás  közvetítés:

Szolgáltató a küldeményeket átveszi a feladótól, majd meghatározott helyen és időben átadja a küldemény kézbesítését ellátó postai Szolgáltatónak.
Címzett részére érkezett küldeményeket a szállító átveszi a szolgáltatótól majd kiszálítással kézbesíti a címzettnek.

7.1.1. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben telefonon vagy írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. 

A küldemények felvételét az ügyfél és a Kenguru Boy Futarcom Kft.  szóbeli megállapodása alapján a Kenguru Boy Futarcom Kft. alkalmazásában vagy vele szerződésben álló kolléga illetve külső partner végzi.

A szállítási szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény átvételét a szállítólevél bizonyítja.

Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, továbbá ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. számú Mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasíthatja.

7.1.2. Tömeg és mérethatárok

A Kenguru Boy Futarcom  Kft.-vel szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők: 

– tömege darabonként 30 kg, összesen 1500 kg; 

– legnagyobb befoglaló méret (hosszúság x szélesség x magasság) 120 cm x 80 cm x 170 cm

7.1.3. Csomagolás, lezárás

A szállító által szállított küldeményt a tartalomtól függően megfelelő, a feladó által biztosított csomagolóanyagba kell a feladónak csomagolni, és azt lezárni. 

7.1.4. Címzés

A Kenguru Boy Futarcom Kft. Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint kell a küldeményt címezni.

7.1.5. Kézbesítés

A szállító küldemény átadása a feladó által megadott címhelyen a címzettnek vagy a címhelyen tartózkodó személynek történik.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Kenguru Boy Futarcom Kft. az ügyfelet lehetőség szerint  értesíti. A küldeményt az ügyfél rendelkezése szerint esedékes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti.

8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól.

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Kenguru Boy Futarcom Kft. belföldön illetve külöldön minden kézbesíthető és kézbesítésre vállalt küldeményt házhoz kézbesít.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett az adott címen működő

– fegyveres szerv;

– büntetés végrehajtási és javító intézet;

– egészségügyi, illetőleg szociális ellátást nyújtó intézet;

– szálloda, diák- és munkásszálló, üdülő;

– irodaházak, üzletházak esetében az üzemeltető.

A fenti pontokban felsoroltakkal jogszabály alapján a szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

Közvetett úton nem kézbesíthető 

– a sérült könyvelt küldemény;

– utánvétellel terhelt küldemény 

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a szóban megbízott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesítette.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult (kivéve, ha másnak van címezve vagy az ügyfél másképpen rendelkezett). A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak, amennyiben a feladó azt kéri (csak külön díj ellenében).

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. Ebben az esetben a tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét személyi igazolvánnyal, illetve jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak további költségtérítés ellenében.

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A szállító hibájából tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Kenguru Boy Futarcom Kft. köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni. 

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a  kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak, további költségtérítés ellenében. 

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította. 

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Kenguru Boy Futarcom Kft. az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának, további költségtérítés ellenében. 

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi. 

Ha a küldemény a Kenguru Boy Futarcom Kft.-n kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi, további költségtérítés ellenében.

9. Tájékoztatás, panasz

9.1. Tájékoztatás

A Kenguru Boy Futarcom Kft. vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.

A feladó, a címzett, illetve meghatalmozottaik kérésére a Kenguru Boy Futarcom Kft. a szolgáltatási szerződés teljesítéséről, a küldemény sorsáról a küldemény feladásának napját követő 15. naptól számított 6 hónapon belül tájékoztatást ad (tudakozódás). A szolgáltató a  tudakozódást kérőnek a benyújtást követő 30 napon belül írásban válaszol.

Telefonon, faxon, e-mail-ben az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a postáról szóló 2003. évi CI. törvény és a vonatkozó Kormányrendelet, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

– telefonon;

– levélben;

– a fuvarlevélen írott formában;

– egyéb megfelelő módon (pl.e-mail útján).

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a szolgáltatást igénybevevő (ügyfél) állítja, hogy a Kenguru Boy Futarcom Kft. által nyújtott szolgáltatás vagy a Kenguru Boy Futarcom Kft. szállítója  munkavégzése részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A panasz egyéni jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére is irányulhat. Nem minősül panasznak – a szolgáltatást igénybevevő részéről kezdeményezett – a küldemény továbbításával és kézbesítésével kapcsolatos pontos információk megismerésére irányuló tudakozódás szolgáltatás igénybevétele.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. az általa végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától egyéves jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított egyéves határidőn belül, de legkésőbb a tevékenység vagy a magatartás megvalósítását követő két éven belül tehető.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Kenguru Boy Futarcom  Kft. a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Kenguru Boy Futarcom Kft. a panasz(oka)t kivizsgálja, és a panasz benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. Ha az ügyfél a szóban és telefonon benyújtott panaszra írásbeli választ kér, vagy írásban nyújtja be panaszát, a vizsgálat eredményéről a Kenguru BOy Futarcom Kft. az ügyfelet írásban értesíti.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni. Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a  panaszra határidőn belül nem kapott választ, a szolgáltatást igénybevevő a 3. számú Mellékletben meghatározott hírközlési hatósághoz és a Fogyasztói Jogok Képviselőjénél, vagy valamennyi esetlegesen felmerülő jogvita esetén a területileg illetékes bírósághoz fordulhatnak. A bíróság igénybevétele előtt a Gazdasági Kamara mellett működő Békéltető testület segítségével is megkísérelhető az ügy rendezése.

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

10.1 Adatszolgáltatás

A Kenguru Boy FutarcomKft.-re vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek,, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

(1) A Kenguru Boy Futarcom Kft. az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

(2) A Kenguru Boy Futarcom Kft. 

a) a zárt küldeményt – az (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

b) a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

c) a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével – mással nem közölhet;

d) a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével másnak át nem adhatja;

e) a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a (6) bekezdésben említett szervezetek kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

(3) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazásában a feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja. A c) és e) pont tekintetében a feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt is, aki a küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, ragszám), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címzését a Kenguru Boy Futarcom  Kft.-vel elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

(4) A Kenguru Boy Futarcom Kft. a zárt  küldeményt felbonthatja, ha

a) a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

b) a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt
c) kézbesíthetetlne postacsomag 6 hónapos őrzési ideje lejárt

(5) A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Kenguru Boy Futarcom Kft. alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

(6) A Kenguru Boy Futarcom Kft.-nek és a  közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Kenguru Boy Futarcom Kft. igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Kenguru Boy Futarcom Kft.  és a  közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

10.3 Az alkalmazott, megbízott és közreműködő felelőssége

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Kenguru Boy Futarcom Kft. alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Kenguru Boy Futarcom Kft.-vel azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

11. Felelősség a szolgáltatások teljesítéséért

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén beleértve a küldemény sérülését, tartalomhiányát, elveszését és megsemmisülését is, a Törvényben, valamint jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. nem felel továbbá a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett (pl. de nem kizárólag: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, közlekedési baleset, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében), a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt küldemény, ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta, a feladó a különleges kezelést igénylő küldeménye esetén előzetesen nem nyilatkozott (pl. törékeny), illetve a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti bekezdésekkel kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a szolgáltatót a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a feladót, illetve a címzettet abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át. Az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

11.1. Kártérítés

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

Az ügyfél a Kenguru Boy Futarcom Kft.-vel szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított egy éves elévülési időn belül érvényesítheti.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Kenguru Boy Futarcom Kt-vel szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be. 

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén kárigény bejelentéséről készült jegyzőkönyv alapján van lehetőség.

Amennyiben a Kenguru Boy Futarcom Kft.-nek a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett jogosult, ha:

– a sérült küldeményt átvette és a sérülés tényéről jegyzőkönyv készült; vagy

– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre engedményezte.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. az ügyféltől a kár mértékének igazolását kérheti.

11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

Ha a Kengur Boy Futarcom Kft. a panasz kivizsgálás során a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően egy éves elévülési időn belül teheti meg a Kenguru Boy Futarcom  Kft.-nek.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról jegyzőkönyv kiállítása alapján van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Kenguru Boy Futarcom Kft. a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítést követően, 3 munkanapon, legkésőbb azonben a kézbesítést követő 8 napon belül kell az ügyfélnek megtenni és jegyzőkönyvbe foglalni.

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Kenguru Boy Futarcom Kft. a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.

A Kenguru Boy Futacom Kft. az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

11.1.4. A kártérítés mértéke

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése, megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítést a küldemény megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán keletkezett kár alapulvételével határozza meg, mely összeg nem lehet kevesebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány összegénél.

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Kenguru Boy Futarcom Kft. az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Kenguru Boy Futarcom Kft. a kártérítésben részesültet értesíti. A Kenguru Boy Futarcom Kft. a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Kenguru Boy Futarcom Kft. a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a küldeményt feladónak visszafizeti.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a feladó a szerződéstől – a felvétel helyén– a továbbítás előtt eláll (de csak ha a felvételi futár még nem érkezett meg a felvételi címre), a küldemény a Kenguru Boy Futarcom Kft. felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, a Kenguru Boy FutarcomKft. a szolgáltatási szerződést nem teljesítette.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Kenguru Boy Futarcom Kft. kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Kenguru Boy Futarcom Kft.-nél felvétel előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

11.4. Felelősség a küldemény késedelmes kézbesítéséért

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Kenguru Boy Futarcom Kft. kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

A Kenguru Boy Futarcom Kft. a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében sem kell a szolgáltató részére visszafizetni.

12. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Kenguru Boy Futarcom Kft. tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Kenguru Boy Futarcom Kft. választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Kenguru Boy Futarcom Kft. tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

A Kenguru Boy Futarcom Kft. vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a csomagküldemények  a feladás napján a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Kenguru Boy Futarcom Kft. együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes. 

Dátum:  2020.01.13.

1. számú Melléklet

A szállításból kizárt tárgyak;  a feltételesen szállítható tárgyak és azok feladási feltételei: 

Értékbiztosításos küldemények 

Nem szállítható a belföldre kizárólag értékbiztosításos küldeményként feladható tárgyak: csekk, bankkártya, névre szóló takarékkönyv és kereskedelmi kártya, értékpapír, továbbá nemesfémek, drágakövek, ékszerek és más értéktárgyak. 

Veszélyes tárgyak és anyagok 

Tilos feladni olyan tárgyakat, amelyek természetüknél vagy csomagolásuk miatt veszélyesek lehetnek az alkalmazottakra, beszennyezhetik vagy megrongálhatják a többi csomagot, vagy a Kenguru Boy Kft. berendezéseit.

Robbanásveszélyes anyagok 

Robbanásveszélyes anyagnak minősülnek az olyan gázhalmazállapotú, folyékony, képlékeny, kocsonyás és szilárd anyagok és készítmények, melyek a légköri oxigénnel vagy anélkül gyors gázfejlődéssel járó hőtermelő reakcióra képesek, és amelyek adott kísérleti körülmények között, illetőleg nyomásra vagy hőre felrobbannak:

 1. Robbanóanyagok (pl. ammónit, paxit, dinamit, trotil, tetril, TNT, nitro-glicerin, mindenfajta lőpor, pirotechnikai anyagok és eszközök, valamint mindezek gyártásuk közbenső fázisaiban);
 2. Robbanóanyagot tartalmazó termékek (pl. gyutacs, gyújtózsinór, robbanózsinór, lőszer, töltény patron, robbanóanyag préstest, robbanóanyaggal töltött robbanótest, gránát, akna, perforátor, mindenféle gyújtó és robbantószerkezet);
 3. Nagy nyomású, robbanásveszélyes sűrített gázok (pl. sűrített gázt tartalmazó tűzoltó készülékek);

Lőfegyverek, lőszerek 

Ide értve a gáz- és riasztófegyvereket, a légfegyvereket, a fegyver- és lőszeralkatrészeket, a hatástalanított fegyvereket és fegyverutánzatokat, valamint mindenfajta hadianyagot.

A közbiztonságra különösen veszélyes eszközök: 

 1. olyan szúró vagy vágóeszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá a szúróhosszúság vagy a vágó él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés és a szúró- vágóeszközt vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (íj, számszeríj, franciakés, szigonypuska, parittya, csúzli);
 2. olyan eszköz, melyből a szem és a nyálkahártya ingerlésével védekezésre képtelen állapotot előidéző vegyi anyag lőhető, permetezhető ki (spray);
 3. olyan eszköz, amely az utánzás jellege miatt megtévesztésig hasonlít a lőfegyverre, gáz- és riasztófegyverre (fegyverutánzat), valamint a hangtompító, a fegyver éjszakai irányzéka és a lézeres célzókészülék;
 4. kézre helyezhető, az ütés hatását növelő eszköz (boxer);
 5. jellegzetesen ütés céljára szolgáló, az ütés erejét növelő eszköz (pl. ólmosbot, gumibot, rendőrbot), továbbá az e célt szolgáló, lánccal vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek;
 6. elektromos feszültség útján átmenetileg védekezésre képtelen állapotot előidéző eszköz (elektromos sokkoló);
 7. bilincs;
 8. a gépjármű sebességmérő készüléket jelző vagy zavaró eszköz.

Gyúlékony anyagok

 1. az öngyulladásra képes folyékony anyagok és készítmények (pl. benzin, gyúlékony hígítók és tisztítószerek, gyúlékony festékek és lakkeltávolítók, petróleum);
 2. a levegőben normális nyomáson gyúlékony gázok és gőzök (pl. aerosolos termékek, spray, öngyújtók);
 3. azok a szilárd anyagok, amelyek egy gyújtóforrás rövid ideig tartó behatására (pl. hő, súrlódás) könnyen meggyulladnak, majd a gyújtóforrás eltávolítása után tovább égnek vagy bomlanak (pl. mindenféle gyufa);
 4. az olyan anyagok, melyek vízzel vagy nedvességgel érintkezve könnyen meggyulladnak, vagy gyúlékony gázt fejlesztenek, veszélyes mennyiségben (pl. fémnátrium, fémkálium);
 5. az oxidáló anyagok, melyekből könnyen fejlődik oxigén szerves és szervetlen anyagok égésének táplálására (pl. szerves peroxidok, haj és textilfestékek, egyes fehérítőszerek és ragasztók).

Mérgező, ártalmas és maró anyagok 

 1. mérgezőek azok az anyagok és készítmények, melyek belégzésük, lenyelésük, vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén kis mennyiségben is halált vagy heveny egészségkárosodást okoznak (pl. mérgező vegyi anyagok);
 2. ártalmasak azok az anyagok és készítmények, melyek belégzésük, lenyelésük, vagy a bőrön át történő felszívódásuk esetén halált vagy heveny egészségkárosodást okoznak (pl. ártalmas vegyi anyagok);
 3. maró anyagok és készítmények, melyek élő szövettel érintkezve azok elhalását okozzák vagy szétroncsolják a csomagolás vagy a szállítótartály anyagát (pl. maró vegyi anyagok, maró hatású tisztítószerek, maró hatású rozsdaeltávolító vagy korrózióvédő anyagok, higanyt, savat és akkumulátorfolyadékot tartalmazó tárgyak);

Radioaktív anyagok 

Radioaktív anyag a természetben előforduló vagy mesterségesen előállított bármely anyag, amelynek egy vagy több összetevője ionizáló sugárzást bocsát ki, valamint az ilyen anyagot tartalmazó készítmény (pl. olyan gyógyászati vagy kutatási minták, orvosi műszerek, melyek radioaktív összetevőket tartalmaznak).

Egyéb okból kizárt tárgyak és anyagok 

Nem megengedettek azok a küldemények, melyek nem tesznek eleget az Általános Szerződési Feltételekben előírt feltételeknek.
Az értékküldeményeken kívüli küldemények nem tartalmazhatnak pénzérméket, bankjegyet, papírpénzeket, vagy bármilyen bemutatóra szóló értékeket, utazási csekkeket, platinát, aranyat vagy ezüstöt (akár megmunkált, akár nem), drágaköveket, ékszereket és más értéktárgyakat. A levelek nem tartalmazhatnak olyan, aktuális és személyes jellegű iratokat, amelyek nem a feladó és a címzett vagy a velük együtt élő személyek váltanak egymással.
A küldemények nem tartalmazhatnak kábítószereket, -anyagokat.
A küldemények nem tartalmazhatnak obszcén és erkölcstelen tárgyakat. A küldemény burkolatán nem lehet közszemérmet sértő, obszcén, erkölcstelen szó, vagy kifejezés. 

Feltételesen szállítható küldemények 

Tárgyakat a működésükhöz szükséges energia illetőleg erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza. 

Romlandó, fertőző biológiai anyagok 

A romlandó, fertőző biológiai anyagokat csak hivatalosan elismert szaklaboratóriumok küldhetnek egymásnak. A küldemény az alábbi csomagolással adható fel:

A feladónak biztosítania kell, hogy a küldeményeket úgy csomagolják, hogy azok sértetlen és kifogástalan állapotban érkezzenek meg rendeletetési helyükre és szállításuk közben ne jelentsenek veszélyt az élőlényekre és természeti környezetre. 

A csomagolás a következő alapvető elemekből kell hogy álljon: egy légmentesen záró elsődleges belső tartályból; egy légmentesen záró második belső burkolatból; egy megfelelő erősségű külső burkolatból, amelynek szilárdsága kielégíti a nemzetközi szervezetek szabályozásában előírt követelményeket; továbbá az elsődleges tartály és a második belső burkolat közé helyezett nedvszívó anyagból. Ha több elsődleges tartályt helyeznek egyetlen második belső burkolatba, akkor azokat egyenként be kell csomagolni, úgy, hogy közöttük minden érintkezést elkerüljenek. A nedvszívó anyagnak (pl. vattának) a tartalom egészének felszívására elegendő mennyiségűnek kell lennie. 

A környezeti vagy magasabb hőmérsékleten szállított anyagokat elsődlegesen tartályokba kell elhelyezni, ezek üvegből, fémből vagy műanyagból lehetnek. A légmentesség biztosítására hatékony eszközöket kell használni, mint például meleggel történő lepecsételést, burkoló dugót vagy fémkupakot. A csavaros kupakokat tapadó szalaggal kell megerősíteni. 

A szállítás során hűtött vagy fagyasztott anyagokat (nedves jég, fagyasztott tamponok, szárazjég) nem szabad csavaros kupakkal lezárt elsődleges tartályban elhelyezni. A jeget vagy szárazjeget a másodlagos csomagoláson kívül kell elhelyezni. Belső merevítőkről kell gondoskodni, hogy a második burkolatot vagy burkolatokat akkor is eredeti helyzetben tartsák, ha a jég vagy szárazjég megolvad. Ha jeget használnak a külső burkolatnak légmentesnek kell lennie, és ha szárazjeget használnak a külső burkolatnak a széngáz távozását lehetővé kell tennie. 

Romlandó, nem fertőző biológiai anyagok 

Azokat a biológiai anyagokat, melyek élő kórokozókat (baktérium, vírus) nem tartalmaznak vízhatlan belső tartályba és külső védőtartályba kell csomagolni. A belső tartályba, vagy a belső és a külső tartályok közé nedvszívó anyagot kell elhelyezni. A nedvszívó anyagnak olyan mennyiségűnek kell lennie, hogy törés esetén az egész folyadéktartalmat magába szívja. Egyébként mind a külső, mind a belső tartályok tartalmát úgy kell csomagolni, hogy el ne mozdulhassanak. Külön kell gondoskodni fagyasztásos szárítással és jeges csomagolással arról, hogy a magasabb hőmérsékletre érzékeny anyagok tartósítását biztosítsák. 

Törékeny tárgyak 

Az üveg és porcelántárgyakat, valamint más törékeny tárgyakat fém, fa, műanyag vagy erős kartondobozba kell csomagolni és olyan papírral, fagyapottal vagy más hasonló védőanyaggal kell kitölteni, amely a szállítás során minden súrlódást vagy ütődést a tárgyak között vagy a tárgyak és a doboz falai között megakadályoz.

Folyékony, könnyen szétfolyó anyagok 

Folyadékokat, olajokat és könnyen olvadó zsiradékokat csak kettős tartályba csomagolva lehet feladni, feltéve, hogy nincsenek gyors erjedésnek vagy robbanásnak kitéve (ebben az esetben ugyanis a szállításból ki vannak zárva). Ezeket az anyagokat légmentesen zárt tartályba (mint belső csomagolásba) kell elhelyezni, majd a tartályt fémből, megfelelő szilárdságú fából, tartós műanyagból vagy jó minőségű hullámpapír lemezből készült külső burkolatba kell tenni. A belső tartály és a külső burkolat között az egész folyadékmennyiség, olaj vagy zsiradék felszívására alkalmas nedvszívó anyagot (pl. fűrészpor, vatta) kell elhelyezni.

Nem kell kettős tartályba csomagolni ezeket az anyagokat, ha burkolatként légmentesen lezárt erős horgany acéllemez tartályt, illetőleg erős és nem törékeny műanyag tartályt (kannát) használnak. A műanyag tartályban folyékony anyagok csak oly módon helyezhetők el, hogy a tartály szájától számítva 4 cm mélységig a tartály üresen marad. A műanyag tartályokat megfelelő hordfogantyúval kell ellátni.

A feladás csak csomagként, törékeny minősítéssel és kezeléssel lehetséges.

Nehezen olvadó, zsíros anyagok 

A nehezen olvadó zsíros anyagokat (pl. kenőcsök, lágy szappanok, gyanták) dobozba, zacskóba, műanyag fóliába vagy pergamenpapírba, mint belső burkolatba kell elhelyezni, majd pedig azt kívül faládába, fémtartályba vagy más ellenálló és vastag anyagból készült második tartályba kell csomagolni. Vajat, sajtot, margarint belül többrétegű pergamenpapírba, kívül pedig papírdobozba, majd az egészet papírba csomagolva is fel lehet adni.  

Emberi testből származó váladékok 

Emberi testből származó váladékokat és anyagokat (folyadék, szövetrész) vizsgálat céljából vizsgálóintézeteknek (laboratóriumoknak) és orvosoknak címezve lehet feladni az erre rendszeresített csomagolásban vagy az alábbiak szerint:

Az emberi testből származó váladékot és vizsgálati anyagot csomagként lehet feladni. A küldemény burkolatára és a csomag fuvarlevelére is fel kell jegyezni: „Emberi testből származó váladék (anyag)”. Ha az anyag fertőző betegségben szenvedő, vagy erre gyanús egyéntől származik, az említett feljegyzésnek „Fertőző vizsgálati anyag”-nak kell lennie. 

Nem fertőző váladékot erősebb falú műanyag, vagy egyéb, nem törékeny tartályba kell helyezni és annak nyílását légmentesen le kell zárni. A zárószerkezetet tapadó (nem papírból készült) szalaggal úgy kell leragasztani, hogy az nyomás vagy ütés hatására ne nyílhasson ki. Ezt a belső tartályt kartonból, vagy egyéb kartonhoz hasonló, ellenálló anyagból készült dobozba kell elhelyezni és azt leragasztva vagy átkötve lehet feladni. 

Fertőző anyagok biztonságos szállítása érdekében az alábbi többszörös csomagolási rendszer alkalmazása szükséges: 

Belső tartály: A mintát tartalmazó, címkével ellátott elsődleges vízálló, szivárgásmentes tartály, melyet elegendő mennyiségű nedvszívó anyag vesz körül ahhoz, hogy törés esetén az összes folyadékot magába szívja. 

Másodlagos tartály: Egy második, tartós, vízálló, szivárgásmentes tartály, mely közrezárja és védi a belső tartály(oka)t. Több belső (elsődleges) tartály helyezhető el egy másodlagos tartályba, melyben elegendő további nedvszívó anyagot kell biztosítani, az elsődleges tartályok kipárnázásához. A másodlagos tartály külső részére kell felerősíteni a mintákra vonatkozó adat-űrlapot. 

Külső tartály: fa, fém, vagy műanyagtok, amely szállítás közben védi a tartályokat és a tartalmat. 

Külső burkolat: Szállítás közben megvédi a tartályokat és a tartalmat, anyaga kemény-papír doboz, melyet a lezáró etikettel kell körbezárni. Az etikett tartalmazza a nyomdai úton elkészített címzést, továbbá ezen, vagy a külső burkolaton feltüntetik a csomagolórendszer gyártóját, tanúsítványszámát és típusát is. 

Halotti hamvak 

A halotti hamvakat vízhatlan belső tartályba és külső védőtartályba kell csomagolni. A külső tartályt olyan papírral, fagyapottal vagy más hasonló védőanyaggal kell kitölteni, amely a szállítás során keletkező külső behatásoktól, töréstől a küldeményt megóvja. A lezárt tartályokat erős papírcsomagolással kell körülvenni, majd azt leragasztva, illetőleg lepecsételve a küldeményt zsineggel keresztben és hosszában át kell kötni. A küldemény burkolatára és a csomag fuvarlevelére is fel kell jegyezni: „Halotti hamvak”.

Élő állatok 

A küldemények nem tartalmazhatnak élő vagy élettelen állatokat. 

2. számú Melléklet

Díjak és kedvezmények:

Kenguru Boy Futarcom Kft

Azonnali szállítás 20 kg -ig

KerületekZónaNettó ár


V., VI., VII., VIII. 11096 Ft


I., IX., XIII., XIV. 22 221 Ft


II., III., IV., X., XI., XII., XV., XIX., XX. 33 221 Ft


XVI., XVII., XVIII., XXI., XXII., XXIII.44471 Ft

1 Eu paletta budapesten belül ( 170 cm magas 400 kg
9 990 Ft

2-6 Eu paletta budapesten belül ( 170 cm magas 1 500 kg
14 990 Ft

– Belföld gyűjtő szállítás

Felvétel: Budapesten vagy Magyarország , munkaidőn belül.

Leadás: a felvételt követő munkanapon

KgÜgyfél nettó árÜgyfél bruttó ár
0,5 kg1 190 Ft1 511 Ft
2,00 kg1 490 Ft1 893 Ft
3,00 kg1 540 Ft1 956 Ft
5,00 kg1 590 Ft2 019 Ft
6,00 kg2 190 Ft2 781 Ft
7,00 kg2 240 Ft2 845 Ft
8,00 kg2 290 Ft2 908 Ft
9,00 kg2 340 Ft2 972 Ft
10,00 kg2 390 Ft3 035 Ft
11,00 kg2 940 Ft3 734 Ft
12,00 kg2 990 Ft3 797 Ft
13,00 kg3 040 Ft3 861 Ft
14,00 kg3 140 Ft3 988 Ft
15,00 kg3 390 Ft4 305 Ft
16,00 kg3 440 Ft4 369 Ft
17,00 kg3 490 Ft4 432 Ft
18,00 kg3 540 Ft4 496 Ft
19,00 kg3 790 Ft4 813 Ft
20,00 kg3 840 Ft4 877 Ft
21,00 kg3 890 Ft4 940 Ft
22,00 kg3 940 Ft5 004 Ft
23,00 kg3 990 Ft5 067 Ft
24,00 kg4 240 Ft5 385 Ft
25,00 kg4 290 Ft5 448 Ft
26,00 kg4 340 Ft5 512 Ft
27,00 kg4 390 Ft5 575 Ft
28,00 kg4 440 Ft5 639 Ft
29,00 kg4 790 Ft6 083 Ft
30,00 kg4 840 Ft6 147 Ft
31,00 kg4 890 Ft6 210 Ft
32,00 kg4 940 Ft6 274 Ft
33,00 kg4 990 Ft6 337 Ft
34,00 kg5 240 Ft6 655 Ft
35,00 kg5 290 Ft6 718 Ft
36,00 kg5 490 Ft6 972 Ft
37,00 kg5 390 Ft6 845 Ft
38,00 kg5 440 Ft6 909 Ft
39,00 kg5 790 Ft7 353 Ft
40,00 kg5 840 Ft7 417 Ft
41,00 kg6 240 Ft7 925 Ft
42,00 kg6 290 Ft7 988 Ft
43,00 kg6 340 Ft8 052 Ft
44,00 kg6 390 Ft8 115 Ft
45,00 kg6 990 Ft8 877 Ft
46,00 kg7 240 Ft9 040 Ft
47,00 kg7 290 Ft9 258 Ft
48,00 kg7 340 Ft9 322 Ft
49,00 kg7 390 Ft9 355 Ft
50,00 kg7 490 Ft9 512 Ft

(A szállítás díja a tényleges súly és a térfogatsúly alapján kerül kiszámításra, nincs összsúly vagy darabszám korlátozás.)

Egyéb információk és árak

Budapesten minden fuvarnak 2 megállója van: felvétel és leadás. Mindig a magasabbik zóna határozza meg a fuvar árát.

Várakozás és ügyintézés: minden megállónál (akár feladó, akár címzett) 10 perc várakozási idő ingyenes. Ezen felül +699 Ft + Áfa = 888 Ft/megkezdett 10 perc.

Az budapesti szolgáltatás alapárban 20 kg súlyig érvényes.

Térfogatsúly számítás: A küldemény centiméretben méreteit össze kell szorozni és az eredményt osztani kell 4000-el (hosszúság x szélesség x magasság / 4000). Amennyiben a kapott összeg nagyobb, mint a tényleges súly, akkor a szállítási díj ez alapján kerül kiszámlázásra.

Weboldalai használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga az irányadó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.